Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ

Εχω παρατηρήσει ότι αναπαράγεται από κάποιους αδαείς μπλόγκερ ενα φανταστικό σενάριο περί Καποδίστρια και κάποια απόρρητη εγκύκλιος που έγγραψε κατά των μασονικών στοών, και ότι αυτός ήταν και ο λόγος που τον σκότωσαν.


Επιμέλεια άρθρου: Vagedim
Φωτο: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
20 Ιουλίου 2015
Ενας γράφει μια βλακεία, και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Η Αθέατη γνώση όμως ξεκαθαρίζει αυτή την απάτη που διαδίδεται αποκαλύπτοντας την αλήθεια με ντοκουμέντα της εποχής.

Το λογικό είναι να διαβάσουμε το κείμενο του Καποδίστρια αυτολεξή χωρίς να παρερμηνεύουμε τις λέξεις του ότι δήθεν μιλούσε για τις μασονικές στοές αλλά φοβόταν και τις αποκαλούσε <<Μυστικές εταιρίες>>.

Το αν ήταν τέκτονας η όχι ο Καποδίστριας δεν θα ασχοληθούμε, διότι έχουμε αναφερθεί με στοιχεία σε σχετικό άρθρο στην Αθέατη γνώση και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

Οπως θα έχετε διαβάσει από το γνωστό κείμενο, ο Καποδίστριας δεν αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη μυστική εταιρεία αλλά σε πολλές μυστικές εταιρίες.

Γι αυτές τις μυστικές εταιρίες αναφέρθηκε την ίδια εποχή και ο Κοσμάς Φλαμιάτος, καθώς γνώριζε τις λέσχες στρατολόγησης που τις ονόμαζε <<εταιρίες>> και την νέα μασονία, που την ονόμαζε ξεκάθαρα φαρμασονία. 

Πρώτα όμως ας διαβάσουμε το σχετικό έγγραφο του Καποδίστρια για τις λεγόμενες Μυστικές Εταιρίες.
________________________________________
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρός το Πανελλήνιον

Πρός τούς κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.

Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποία συνδεόμενοι μεταξύ των άνθρωποι διά μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός Πατρίδος των και διά της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστί χρήματα.

Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει… τήν προσοχήν της, άν δέν ήτο καταπεπεισμένη πόσον όλέθρια άποτελέσματα δύναται νά φέρη είς τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν ή περί τούτων γνώμη, τήν όποίαν οί έχθροί τής Ελλάδος ήθελον συστήσει καί τόν Κόσμον, και είς τάς Εύρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.

Αν ή Ελλάς έγκατελείφθη άπό τό 1821 έως τόν Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οί εχθροί της τήν παρέσταιναν αδιακόπως πρός τους Βασιλείς, ώς λαόν έπαναστατωθέντα καί άγωνιζόμενον ύπό τήν διεύθυνσιν καί ύπό τούς σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν έπήγασαν αί Kαταστροφαί της ‘Ισπανίας και Ιταλίας.

Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή ή σφαλερά αυτή δόξα. μ’όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών είς αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, καί ενώ ή Ελλάς άρχίζει νά λαμβάνη δείγματα εύνοίας καί καλοκαγαθίας έκ μέρους τών Συμμαχικών Δυνάμεων, οί έχθροί της θέλουν πάλιν τήν παραστήσει ώς υπεξούσιον τών Μυστικών Εταιρειών, καί είς άπόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόρους ονόμασιν αί Εταιρείαι αυταί υπάρχουν καί πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοίς πράγμασι και τής πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως καί αύτού του στόλου.

Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μή εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου καί επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί διά του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθή είς βαρυτάτην εύθύνην. Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ τών Πολιτικών, οί οποίοι επιμένουσι να μήν παραχωρώσιν είς τήν Ελλάδα έντιμον μέλλον , ήθελε χρησιμεύσει ώς μέσον του να αποδείξωσιν ότι οί Βασιλείς διά τών ευεργεσιών των υποθάλπουσιν είς την Ελλάδα τόν εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και εις τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.

Η παρατήρησις αυτη, Κύριοι, σας διδάσκει μέ πόσην φρόνησιν καί οξυδέρκειαν απαιτείται ή έκπλήρωσις τής ακολούθου παραγγελίας τής Κυβερνήσεως. Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνής είς τούς υπαλλήλους σας ή τούς υπό τήν όδηγίαν σας άξιωματικούς, τό περιεχόμενον τής παρούσης, καί θέλετε τούς κάμει νά σας φανερώσουν αν άνήκουν είς καμμίαν τών Μυστικών Εταιρειών, ή όχι.

Αν είναι τό πρώτον θέλετε τούς παρατηρήσει, ότι εάν είς τήν παρελθούσαν κατάστασιν τής αναρχίας, καί τής αταξίας ήταν ίσως άναγκαίον είς τούς πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν διά του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ’ ήν στιγμήν ο τού νομίμου όρκου καί πρός την Κυβέρνησιν, και πρός τους Νόμους, χορηγεί είς ένα έκαστον και είς όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.

Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως, θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ώς επί το πλείστον άγνωστος είς τους Εταίρους.

Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τίνα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσης. Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους είς τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολούμενους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μή συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την πρό αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.

Παραγγέλεσθε, Κύριοι, κατ’ επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τόν συνετώτερον και ωφελιμώτερον τρόπον.

Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τάς ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.

Εν Πόρω τή 8 Ιουνίου 1828

Ο Κυβερνήτης


Ι. Α. Καποδίστριας

Οπως παρατηρήσατε κι εσείς, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε μασονικές στοές μέσα σε αυτό το έγγραφο. Εχετε την εντύπωση, ότι θα φοβόταν ολόκληρος κυβερνήτης να τις κατονομάσει και μάλιστα σε επίσημο του έγγραφο;;;;

Ας διαβάσουμε τώρα τι γράφει για αυτές τις μυστικές εταιρίες ο Γέροντας Κοσμάς Φλαμιάτος το 1840 σε απόσπασμα από χειρόγραφο του που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1849 μ.Χ - δηλαδή 20 χρόνια μετά από την εγκύκλιο του Καποδίστρια για την οργάνωση αυτών των εταιρειών. Το έγγραφο είναι 100% γνήσιο, παραδόθηκε στον Δημοσθένη Λιακόπουλο αφού φωτογραφήθηκε το πρωτότυπο από κελιώτες μοναχούς του Αγίου όρους. 


Τα σχόλια επισημαίνονται με έντονο χρώμα.

Μια από τις πιό σπουδαίες και ολέθριες ραδιουργίες της επιβουλής, μέσω της οποίας προ πολλού ετοιμάζει να επιφέρει τα γενικά ναυάγια στους επιβουλευόμενους λαούς και στα κράτη, είναι η μυστική οργάνωση των εταιρειών. Μέσω αυτών υποκινεί και μέσω αυτών γίνεται με το πρόσχημα της ελευθερίας η συνομωσία κατά της πίστεως, κατά του κλήρου, κατά των θρόνων και κατά όλων των εκκλησιαστικών και πολιτικών αρχών.

Μέσω αυτής της ραδιουργίας φροντίζει με επιτυχία και χωρίς να προκαλεί υποψίες τη διάδοση της πλάνης, της διαφθοράς, της κοινής προδοσίας και κάθε άλλης κακίας, της αποστασίας και της αναρχίας, τον όλεθρο του λαού και την τελική καταστροφή και πτώση στα επιβουλευόμενα έθνη.


Αυτή μέσω των ραδιουργιών που προαναφέρθηκαν νοθεύει και προετοιμάζει κάποια άτομα με τελείως απόκρυφο και μυστικό τρόπο και έπειτα τα υποκινεί και αυτά γίνονται οι μπροστάρηδες και οι κορυφαίοι των εταιρειών που αναφέρουμε.


Φροντίζει και οργανώνει σε διάφορους βαθμούς αυτές τις εταιρείες, μέσα στις οποίες οι κατώτεροι αγνοούν παντελώς τον κύριο σκοπό και τα μυστικά των ανώτερων βαθμών, πολύ δε περισσότερο τον πρώτο δημιουργό και διοικητή τους.


Υποκινεί και διοργανώνει δυο είδη εταιρειών: το μεν ενα κατά κύριο λόγο σύμφωνα με το πνεύμα της πλάνης, της υλοφροσύνης και του θεισμού και της αθείας., το δε άλλο σύμφωνα με την αγγλική θρησκεία των διαμαρτυρόμενων. 


Το μεν ενα το διοργανώνει διότι είναι πιό κατάλληλο για την κατασροφή των αρχών και για τον όλεθρο του λαού και μπορέι να επιτύχει καλύτερα τη διάδοση, επειδή κινείται με το πρόσχημα της ελευθερίας. Ειναι προπαρασκευαστικό για την αποδοχή της αίρεσης του λουθηροκαλβινισμού, με την οποία είναι μικρή η διαφορά του και η εξομοίωσή του όσον αφορά το πρακτικό μέρος.


Και στα δυο είδη εταιρειών όμως, τα πρακτικά και οι λόγοι φαίνονται σχεδόν ίδια μεταξύ τους, αφού διοργανώνονται και καθοδηγούνται από τον ίδιο δημιουργό: η υποκρισία, ο δόλος, η διαφθορά και η διατυμπάνιση του αποκαλούμενου απ αυτούς διαφωτισμού και της ελευθερίας, ο χλευασμός και ο εμπαιγμός του αποκαλούμενου απ αυτούς μεσαίωνα, το εγκώμιο της σημερινής εποχής, που δήθεν υπόσχεται μεγάλες αλλαγές στα πράγματα, η περιφρόνηση πρός όλους τους γέρους ορθόδοξους, ο εμπαιγμός και ο χλευασμός τους σαν δεισιδαίμονες και προληπτικούς, ο συνεχής διασυρμός των δεισιδαιμονιών, των καταχρήσεων και των τυραννιών των Παπών της Παλαιάς Ρώμης, έπειτα δε χωρίς να προκαλούνται υποψίες και με μεγάλη μαεστρία - η συκοφαντία κατά του ορθόδοξου και του ανατολικού κλήρου, η κλήση και η αφοσίωση πρός αυτόν τον Σατανά, την Αγγλία.


Αυτά λοιπόν, είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και άλλα πολλά, που εμφανίζονται στα δυο είδη εταιρειών.


Αυτό που εδω ο Κοσμάς Φλαμιάτος ονομάζει εταιρείες, εμείς στην εποχή μας το ονομάζουμε << Δεξαμενές σκέψεις>>, << Μη κυβερνητικές Οργανώσεις>>, << Ακτιβιστικές Κινήσεις>> κτλ.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες που δημιουργήθηκαν και ουσιαστικά μέσω των αποφάσεων τους σήμερα διοικούν τον κόσμο, είναι ο Ο.Η.Ε. ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κτλ.


Συνεχίζουμε με ενα ακόμη απόσπασμα από το χειρόγραφο σχετικά με τις μυστικές εταιρίες εκείνης της εποχής:

Μέσω του πρωθυπουργού υποκινεί την δημιουργία της λεγόμενης μυστικής αστυνομίας οχι για την ασφάλεια του κράτους, αλλά για να προλαβαίνει ώστε να μην φτάνουν στα αυτιά του βασιλιά και των αρχών όλα εκείνα τα σημεία και τα δεδομένα, απ τα οποία ενδεχεται να ανακαλυφθεί η κρυφή συνομωσία. Μερικές φορές υποκινεί και γίνεται αποστασία σε κάποιο κράτος. Στην περίπτωση αυτή, υποκινεί τους εφημεριδογράφους και τους πληρωμένους σπερμολόγους να εγκωμιάσουν το έργο σε άλλο κράτος επιβουλευόμενο και παράλληλα υποκινεί μέσω των πρωθυπουργών τους θρόνους και επιβαρύνουν τονζυγό του υπηκόου, ώστε να τον ενθαρρύνουν στην αποστασία.

Τις εταιρίες αυτές υποκινούν και διοργανώνουν συστηματικά στην Επτάνησο οι Αρμοστές, που στέλνονται κατά καιρό εκεί από το Λονδίνο.

Συστιματικές προαγωγές αρχικά σε όλες τις εκκλησιαστικές, διδασκαλικές, πολιτικές και άλλες θέσεις. Εξαιτίας αυτού δελεάζει και τον επιβουλευόμενο λαό και έτσι αυτός συσσωματώνεται στην συνομωσία αυτών των εταιρειών, ενω σγχρόνως μέσω αυτών διευθύνει σύμφωνα με τους σατανικούς της σκοπούς το επιβουλευόμενο κράτος.

Να πούμε και πάλι ότι αναφέρεται σε εταιρείες. Οταν λέει εταιρείες, εννοεί τις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τους συλλόγους, τις μη κυβερνητικές, όπως είπα και πρίν οργανώσεις, που έχουν σαν σκοπό την στρατολόγηση πρόθυμων δούλων που επιζητούν μια θέση, ενα αξίωμα και βεβαίως χρήμα.

Ομιλοι, συλλόγοι, ιδρύματα και οργανώσεις, αυτά ονομάζει εταιρείες, που νομικά είναι ουσιαστικά εταιρείες και σε όλα τα κράτη λειτουργούν έχοντας ταυτόχρονα και παγκόσμια διοίκηση και έλεγχο για το πως θα προωθούν την ιδεολογία της ελίτ.

Προαγωγές σε ανώτερους βαθμούς των εταιριών και βραβεία ανάλογα με τα σκάνδαλα της πλάνης και με τον αριθμό του προσηλυτισμού, που θα κατορθώσει κάθε εταίρος.

Εδω έχουμε τα βραβεία που είναι γνωστά στην εποχή μας τουλάχιστον, Νόμπελ, Γκράμυ, Πούλιτζερ κτλ που τα δίνουν σε εκείνους που κάνουν καλά τη δουλειά τους.

Μετά από τα στοιχεία που σας παρέθεσα αποκαταστάθηκε μια αλήθεια διαστρεβλωμένη από κάποιους που επιμένουν να γράφουν με εντυπωσιακούς τίτλους "Για αυτό σκότωσαν τον Καποδίστρια. Απόρρητη εγκύκλιος κατά των μασονικών στοών!!!", προωθόντας εσκεμμένα έναν τίτλο σε ενα έγραφο του Καποδίστρια κομμένο και ραμμένο στα δικά τους μέτρα.


atheatignosi

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger