Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΩΝ: ΜΑΘΕΤΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΗ ΤΟΥΣ

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα άρθρα , οι Ραν είναι οι λεγόμενοι απογόνοι της ένωσης των αρχαίων θεών ή Νεφελίμ με ανθρώπους και αυτοί έζησαν ανάμεσα στους ανθρώπους για πολλά χρόνια , ώσπου όσοι από αυτούς δεν μπορούσαν να αλλάζουν την μορφή τους κατά βούληση άρχισαν να αφανίζονται ώστε να μην αποκαλυφθεί το μυστικό της ύπαρξης των Αδελφότητων του Σκότους και των έγκλειστων πλέον ρυπαρών γενών στα Τάρταρα.

Επιμέλεια άρθρου: Dimitris Papadoudis
Πηγή: Αθέατη γνώση
16 Ιουνίου 2014


Ως απόδειξη για την ύπαρξη αυτών των όντων πιστεύω ότι αξίζει να αναφέρω μερικές πηγές μέσα από κείμενα και χειρόγραφα που έχουμε στα χέρια μας και που δείχνουν ότι γενικά περίεργα όντα κυκλοφορούσαν τα παλαιότερα χρόνια στον κόσμο.

Και αυτόν τον χρόνον εφάνη μια γυναίκα από την Κιλικίαν και ήτον μεγάλοι ωσάν εκείνοι οι παλαιοί Γίγαντες και ήτον υψηλότερην από τον υψηλότατον άνθρωπον όπου ευρίσκεται εις τον Κόσμον πήχην μιαν, και πλατειάν πολλά εις το κορμί. Και επερπάτειεν από κάστρο εις κάστρον και έπαιρνεν από κάθε εργαστήρι και μια φόλαν. Και έγινε σεισμός μέγας και η Κωνσταντινούπολις εις πολλά μέρη εχάλασεν Τότε εφάνη αστήρ απάνω εις την Πόρταν την χάλκινην του παλατιού και εστάθη μέρας κς ΄. 

Τω δε ιη ΄ χρόνω της αυτού βασιλείας, εφάνησαν εις τον Νείλον ποταμόν, εις το μέρος όπου ανατέλει ο ήλιος, δύο ζώα και είχαν ανθρώπου μορφήν, το ένα αρσενικόν και το άλλον θυληκόν.Και εστάθησαν θ ΄ ώραις έξω από τον ποταμόν έως ού τα είδε ο λαός όλος. Και εβγήκαν ως κροκόδειλοι και έφαγαν πολλούς ανθρώπους. 

Οι Σαυρομάται είναι έθνος μικρόν και ελεεινόν και έκαμαν πόλεμον εις τους Ρωμαίους και ενικήθησαν οι Σαυρομάται νίκην μεγάλην και έστειλαν Αποκρισιάριους εις τους Ρωμαίους ζητούντες αγάπην. Και ιδών αυτούς ο Βασιλεύς ηρώτησεν αυτούς εάν όλοι οι Σαυρομάται είναι ούτως ταπεινοί και ελεεινοί εις τα κορμιά αυτών ωσάν αυτούς. 

Οι δε Σαυρομάται απεκρίθησαν ότι εμείς ήμεθεν οι καλλιώτεροι και μεγαλύτεροι εις θεωρίαν από τους άλλους όλους. Τότε ο Βασιλεύς έκραξε φωνή μεγάλη και είπεν. Εις κακήν τύχην των Ρωμαίων εβασίλευσεν Ουαλεντινιανός, εαν οι Σαυρομάται τοιούτοι μικροί και άτυχοι μάχονται τους ενδοξότατους Ρωμαίους. Τι κάμνει χρείαν να λέγομεν δια άλλους μεγάλους και ανδρείους Και εκτύπησε τας παλάμας αυτού μεγάλως και από την βίαν της φωνής του και του μεγάλου χτύπου των χειρών του ερράγη μια φλέβα και έδραμεν αίμα πολύ και απέθανεν εις ένα Καστέλλι (κάστρο)της Γαλλίας. 

Και ευρισκομένου τούτου (του Ιουλιανού) εις την Περσίαν, έπεμψε Δαίμονα εις την Δύσιν δια χρείαν αυτού, δια να του φέρει μαντάτα. Και εις την στράτα αυτού ήτον ένας αγιότατος Καλόγηρος και εκαθέζετο εκεί. Και ως είδε τον Δαίμοναν έκαμεν την προσευχήν του και δεν τον άφησε να περάσει και γύρισε χωρίς απόκρισιν εις τον Ιουλιανόν. 

Και ηρώτησεν αυτόν δια τι άργησεν τόσον και απόκρισιν δεν του ήφερεν Ο δε Δαίμων λέγει πρός αυτόν, η αιτία όπου άργησα και έργο δεν έκαμα να φέρω απόκρισιν, ότι ωσάν απέργουν να υπάγω,εστάθη Μοναχός τις ονόματι Πόπλιος και με προσευχή πέντε νυχθήμερα εις τον Θεόν δεν με άφηκε να περάσω και να κάμω το θέλημά σου.

Εγεννήθην δε και εις την Αντιόχειαν παιδί και είχεν εις την μέσην του μετώπου οφθαλμόν ένα. Είχε δε χείρας τέσσερας και πόδας τέσσερας. 

Έλληνες,Γίγαντες, Σαυρομάται, Μονοκέρατοι,Παφλαγόνες, Πέρσαι, Τάταροι, Κυνοκέφαλοι,Πίθηκοι, Αιθίοπες, Αιγύπτιοι (μερικά από τα γένη που ζούσαν τότε στον κόσμο. 

Εν των Καπιτώλιω της Ρώμης είχε κάτω τριακόσια εξήντα πέντε, και κάτω του σκαλουνιού ήτον ένας μέγας Δράκων του οποίου οι ειδωλολάτρες έκαμαν θυσίες. Και εαν είχε τύχη να πέσει εκεί τινάς τον έτρωγε. Και ο Άγιος Σιλβέστρος εκατέβη εκεί και ήυρε μικρότερον κατοικητήριον και είχε πόρτας χαλκάς και ειπόντος το όνομα του Χριστού εσφράγισε τις πόρτας και ο Δράκων εκλείσθη εις εκείνον τον τόπον. 

Από τον παλαιό συναξαριστή με τίτλο Νέος Παράδεισος.Περιπάτων ών κατά την οδόν ο Άγιος Αντώνιος είδεν ένα ζώον όπου το κράζουν οι παλαιοί Ιπποκένταυρον και από την μέση και πάνω ήτον άνθρωπος και από την μέση και κάτω ήτον άλογον. Ο δε Αντώνιος μηδέ ταραχθείς εις τούτον το παράξενον θεαμα ηρώτησεν αυτόν. 

Είπε μοι που κατοικεί ο δούλος του Θεού Παύλος Ούτος έδειξε με την χείραν του την δεξιάν ερμηνεύοντας την οδόν με φωνή άναθρη. Περιπάτων πάλιν εις μιαν λαγκάδαν είδεν άλλο παρόμοιον θέαμα.Ηγούν ένα μικρό ανθρωπάριο ώσπερ πίθηκα και είχεν εις την κεφαλήν αυτού κέρατα και τα ποδάρια του ήσαν ωσάν της αίγας και τούτο κράζουν οι παλαιοί Σάτυρον. Και δειλιώντας πάλιν ο άγιος ρώτησε αυτόν, τίς ήτον Και είπεν,Σάτυρος ονομάζομαι και κατοικώ εις ταύτην την έρημο και είμι ένας από αυτούς που προσκυνούσιν ανόητα δια θεούς οι πεπλανημένοι ειδωλολάτρες.

Τέρατα τε και πλάσματα οίεται, γράφων ώδε. Ημίκυνες, Μακρόκρανοι, και οι Πυγμαίοι, πλάσμα. ΄ Ώσπερ οι Στεγανόποδες,και οι Στερνοφθαλμοίδε. Αυτοί τε Κυνόκεφαλοι,μετά των μονομμάτων. 

Και οι κυνοκέφαλοι και οι ακέφαλοι οι εν τοίσι στήθεσι τους οφθαλμούς έχοντες, ως δε λέγονται υπό Λίβυων. 

Όπως βλέπουμε υπήρχαν τότε ανάμεσά στους ανθρώπους πολλά και διαφορετικά είδη όντων και όχι μόνο ένα.

Στις μέρες μας ωστόσο , υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν , καθώς αποτελούν μέρος του συστήματος να γελοιοποιήσουν πηγές για την ύπαρξη αυτών των όντων και των κανονικών Νεφελίμ , ώστε ο κόσμος να τα θεωρεί όλα αυτά αστεία και άνευ σημασίας ουσιαστικά.

Το βασικό άτομο το οποίο ακολουθεί την μέθοδο αυτή , καθώς αποτελεί τσιράκι της Νέας Τάξης είναι ο David Icke. 

Ο Αικ ήταν παρουσιαστής αθλητικής εκπομπής στο BBC, και εκπρόσωπος του Κόμματος των Πρασίνων, όταν το 1990 ένα μέντιουμ του είπε ότι είναι ένας θεραπευτής που είχε σταλεί στη Γη για ένα σκοπό, και ότι ο κόσμος των πνευμάτων επρόκειτο να περάσει μηνύματα σ 'αυτόν. 

Τον Μάρτιο του 1991 οργάνωσε μια συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσει ότι ήταν «ο Υιός του Θεού" - μια φράση που είπε αργότερα ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαν παρανοήσει - και τον επόμενο μήνα, δήλωσε στο BBC ότι ο κόσμος σύντομα θα καταστραφεί από παλιρροϊκά κύματα και σεισμούς. Είπε ότι η παράσταση του άλλαξε τη ζωή, μετατρέποντας τον από ένα σεβαστό πολύ γνωστό όνομα σε κάποιον που γελούσαν κάθε φορά που εμφανιζόταν στο κοινό.

Στο επίκεντρο των θεωριών του βρίσκεται η ιδέα ότι μια μυστική ομάδα απο ερπετοειδή ανθρωποειδή που ονομάζεται Βαβυλωνιακή Αδελφότητα ελέγχει την ανθρωπότητα, και ότι πολλές εξέχουσες προσωπικότητες είναι ερπετά.

Υποστηρίζει επιπλέον ότι δεν μπορούμε να «αποκωδικοποιήσουμε» τα ερπετοειδή, διότι, βολικά, είναι ορατοί μόνο σε συχνότητες φωτός που οι άνθρωποι δεν μπορούν να εντοπίσουν. 

Λέει ότι αυτά τα επιπλέον διαστάσεων όντα που οι οπαδοί της παγκοσμιοποίησης λατρεύουν προέρχονται από τους αστερισμούς του Ωρίωνα, Σίριου, και Δράκων. 

Χιλιάδες χρόνια πριν, τα ερπετοειδή όντα παρενέβησαν στον πλανήτη Γη και άρχισαν να διασταυρώνονται με τους ανθρώπους. Όχι ωστόσο σωματικά, αλλά μάλλον μέσω του χειρισμού της ανθρώπινης κωδικοποίησης, ή DNA.

Αυτό όμως που αναφέρει , δεν είναι παρά μια μεγάλη απάτη καθώς όπως είδαμε παραπάνω στις πηγές από αρχαία κείμενα , ναι μεν υπάρχουν όντα πχ με μάτια σαύρας και με δέρμα ερπετού αλλά δεν αποτελούν μόνο ένα γένος αλλά ένα από τα πολλά που υπήρχαν αλλά και υπάρχουν.

Οπως αναφέρει στα βιβλία του ο Δημοσθένης Λιακόπουλος, όλοι αυτοί είναι Ράν κυρίως από τους Μπαχομέχ και Λοσντβέχ για την Μαύρη Αδελφότητα, δηλαδή βρικόλακες και λεοντόμορφοι, επί το λαικότερον και από τους Μαλτσέχ, τους Καχσνάχ και τους Σαχερνέχ για την Λευκή Αδελφότητα, δηλαδή λυκάνθρωποι, ερπετοειδής και πτηνόμορφοι.

Και είναι απόλυτα λογικό, αφού όλα τα γένη των Νεφελίμ ήρθαν σε επιμειξία με τους ανθρώπους και όχι μόνο οι Καχσνάχ (ερπετοειδής) σαφώς και δεν γίνεται να υπάρχουν μόνο τα ερπετοειδή, αλλά διάφορα γένη Ράν.
 Συνεχίζοντας λοιπόν από εκεί που μείναμε για τον Δαβίδ Αικ, αναφέρει επιπλέον ότι αυτοί οι Ερπετοειδείς πρέπει να πίνουν αίμα παιδιών ώστε να κρατούν μια ανθρώπινη μορφή.

Έχουν μάλιστα προτίμηση στο αίμα των παιδιών γιατί είναι πλούσιο σε DNA και γι αυτό οργανώνουν τελετές να παίρνουν το αίμα τους.

Ο Δαβίδ Αικ, εκτός από τις ασυναρτησίες που διδάσκει, είναι και εχθρός της Αγίας γραφής που μισεί και αρνείται το Χριστό. Ενας άπιστος που έχει βαθιά γνώση σχετικά με τη λειτουργία του αποκρυφισμού και της Νέας Παγκόσμιας Τάξης, αλλά είναι τυφλωμένος από τον Σατανά.

Η απάτη αυτή  του Άικ έχει σκοπό όπως ανέφερα να γελοιποιηθεί η ύπαρξη των άλλων γενών των Νεφελίμ και των Ραν .

Όμως τα κείμενα τον ξεμπροστιάζουν απόλυτα και αποκαλύπτουν το σχέδιο που ακολουθεί ώστε τέτοια θέματα να προκαλούν μόνο γέλιο.

atheatignosi

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger