Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΑΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΥΦΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΙΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΡΤΑΡΑ

Ψάχνοντας διάφορα κείμενα ώστε να ερευνήσω , έπεσα τυχαία πάνω σε ένα συγκεκριμένο του Αγίου Μεθοδίου επισκόπου Πατάρων το οποίο μιλά για την εκστρατεία του Αλέξανδρου κατά των Νεφελίμ αλλά και την επερχόμενη έξοδό τους από τα Τάρταρα όπου βρίσκονται τώρα.


Επιμέλεια άρθρου: Dimitris Papadoudis
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
25 Οκτωβρίου 2015Το κείμενο αυτό, που επιμελήθηκε ο Dimitris Papadoudis για την Αθέατη γνώση, δικαιώνει για άλλη μια φορά τον Δημοσθένη Λιακόπουλο.

Θεωρώ λοιπόν ως σωστό και λογικό να αφήσω το κείμενο να μιλήσει μόνο του.

Υπάρχει σε πολλές πηγές μέσα σε διάφορα βιβλία λατινικά και βυζαντινά το συγκεκριμένο κείμενο.

Απολαύστε λοιπόν την γραπτή αναφορά με τίτλο:

Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μεθοδίου Ἐπισκόπου Πατάρων τοῦ μάρτυρος λόγος ἠκριβωμένος περὶ τῆς βασιλείας τῶν εθνῶν καὶ εἰς τοὺς  ἐσχάτους καιροὺς ἀκριβὴς ἀπόδειξις ἀρχόμενος ἀπὸ Ἀδὰμ ἕως συντελείας  κόσμου. 

Ούτος ( ο Αλέξανδρος ) κατελθών εις την εώαν απέκτεινεν Δαρείον τον Μηδόν και κατεκυριεύσε χωρών πολλών και πόλεων και περιενόστησε την γήν και κατήλθε έως της εώας και της θαλάσσης της επονομαζόμενης ηλίου χώρας , ένθα και εώρακεν έθνη ακάθαρτα και δυσειδή .

Εισί δε εκ των υιών Ιαφέθ απόγονοι , ών την ακαθαρσίαν θεασάμενος εμυσάχθη , ήσθιον γαρ άπαντες αυτών κανθαροειδώς μυσαρά τε και κίβδηλα , κύνας , μύας , κάτας , όφεις , νεκρών σάρκας , αβλώματα , έμβρυα μήπω τελείως απαρτισθέντα ή τίνα της διαπλάσεως αποσώζοντα χαρακτήρα και ταύτα κτηνών , ου μην αλλά και απάν είδος θηρίων ακάθαρτων , τους δε νεκρούς ούκ έθαπτον , αλλά ήσθιον αυτούς.

Ταύτα ο Αλέξανδρος ιδών γινόμενα υπ αυτών τα τε μυσαρά και αθέμιτα , δεδιώς μήποτε μιάνωσιν άπασαν την γήν , εδεήθη του Θεού περί αυτών και προστάξας συνήγαγεν πάντας αυτούς τε και τας γυναίκας αυτών και τα τέκνα αυτών και πάσας τας παρεμβολάς αυτών.

Και εξήγαγεν αυτούς εκ της εώας γής και κατεδίωξεν οπίσω αυτών , εως ου εισήλθαν εν τοις πέρασιν του Βορρά και ουκ εστίν είσοδος ούτε έξοδος από ανατολών ως δυσμών , δι ής τις πρός αυτούς περάσαι ή εισελθείν ουκ είχεν.

Ευθύς ούν παρακαλέσας τον Θεόν ο Αλέξανδρος , και επήκουσεν της δεήσεως αυτού και προσέταξε Κύριος ο Θεός τοις δύο όρεσιν , είς εστίν προσηγορία οι Μαζοί του Βορρά και επλησίασαν αλλήλοις μέχρι πηχών δύο και δέκα.

Και κατασκεύασεν πύλας χαλκάς και επέχρισεν αυταίς ασυγκίτην , ίνα ει και βούλοιντο ανοίξαι αυταίς εν σιδήρω μη δύνανται ή διαλύσαι αυτάς πυρί μη ισχύσουσιν , αλλ αυτικά το πύρ υπαντών σβέννυται .

Τοιαύτη γαρ η φύσις του ασυγκίτου εστίν ώστε ούτε σιδήρου υφίσταται την κατάκλασιν ούτε πυρός την διάλυσιν.

Πάσας γαρ ταις επινοίας των δαιμόνων και περινοίας εωλούς τε και κενάς απεργάζεται .

Ταύτα  τα εναγή τε και κίβδηλα και μυσαρώτατα έθνη , πάσαις ταις μαγικαίς κακοτεχνίαις κέχρηνται  , και εν τούτοις αυτών την ρυπαράν και μισόθεον γοητείαν κατήργησεν ώστε μη δύνασθαι αυτούς μήτε πυρί μήτε σιδήρω ή τίνι επινοία τας τοιαύτας αναμοχλεύσαι πύλας και αποδράσαι.

Παρακάτω αναφορικά με την έξοδο τους και για το πως θα νικηθούν από τον Πολέμαρχο του Θεού αναφέρει:

Τότε ἀνοιχθήσονται αἱ πύλαι τοῦ βορρᾶ καὶ ἐξελεύσονται αἱ
δυνάμεις τῶν ἐθνῶν, αἵ εἰσιν καθειργμέναι ἔσωθεν, καὶ σαλευθήσεται 
πᾶσα ἡ γῆ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν καὶ θροηθήσονται οἱ ἄνθρωποι καὶ
φύγωσιν καὶ κρύψουσιν ἑαυτοὺς ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ ἐπὶ τὰ σπήλαια καὶ ἐν τοῖς 
μνημείοις. 

Καὶ νεκρωθήσονται φόβῳ καὶ φθαρήσονται πολλοὶ καὶ οὐκ 
ἔσται ὁ θάπτων τὰ σώματα.

Τὰ γὰρ ἔθνη τὰ ἐρχόμενα ἀπὸ βορρᾶ ἐσθίουσι σάρκας ἀνθρώπων 
καὶ πίνουσιν αἵματα θηρίων ὥσπερ ὕδωρ καὶ ἐσθίουσι τὰ ἀκάθαρτα καὶ
τοὺς ὄφεις καὶ σκορπίους καὶ πάντα τὰ μυσαρὰ καὶ βδελυκτὰ θηρία καὶ
τὰ ἑρπετὰ τὰ ἕρποντα ἐπὶ τὴν γῆν τά τε κτηνώδη καὶ τὰ νεκρὰ σώματα 
καὶ τὰ ἐκτρώματα τῶν γυναικῶν. 

Καὶ σφάξουσι νήπια καὶ παράσχωνται 
ταῖς μητράσιν αὐτῶν καὶ ἐψήσουσι τὰ κρέα αὐτῶν καὶ κατέδονται αὐτὰ
καὶ φθεροῦσι τὴν γῆν καὶ μιάνωσιν αὐτὴν καὶ ἀφανίσωσιν αὐτὴν καὶ
οὐδεὶς ἔσται ὁ δυνάμενος στῆναι ἐναντίον αὐτῶν.

Μετὰ οὖν ἑβδομάδα χρόνων, ἡνίκα καταλάβωσι τὴν πόλιν Ἰόππην, 
ἀποστελεῖ Κύριος ὁ Θεὸς ἕνα τῶν ἀρχιστρατήγων αὐτοῦ καὶ πατάξει 
αὐτοὺς ἐν μίᾳ ροπῇ καιροῦ.

atheatignosi

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger