Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΔΑΛΜΑΤΙΟΣ, ΦΑΥΣΤΟΣ, ΚΑΙ ΙΣΑΑΚΙΟΣὉ Δαλμάτιος ἦταν στρατιώτης, γρήγορα ὅμως τὴν θεοσεβὴ ψυχή του κυρίευσε ἡ ἐπιθυμία νὰ ἀφοσιωθεῖ στὸν Κύριο καὶ Δημιουργό του. Ξεκίνησε λοιπὸν, μαζὶ μὲ τὸν γιὸ του Φαῦστο νὰ συναντήσει τὸν μοναχὸ Ἰσαάκιο, ἡ φήμη τοῦ ὁποίου εἶχε φέρει κοντὰ του πολλοὺς ἄνδρες.
Ὁ Δαλμάτιος διακρίθηκε ἀνάμεσα στοὺς ὑπολοίπους μοναχοὺς γιὰτὴν ἀρετή τουτόσο ὥστε ἐξελέγει ἡγούμενος μετὰ τὸν θάνατο τοῦεὐσεβοῦς ἸσαακίουΜάλιστα γιὰ τὸν ἐνάρετο βίο του ὁ Δαλμάτιοςτιμήθηκε καὶ ἀπὸ τὴν Γ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ποὺ συνῆλθε τὸ 431 μ.Χ.στὴν Ἔφεσοστὴν ὁποία οἱ Πατέρες ἀνέδειξαν τὸν Ὅσιοἀρχιμανδρίτη.
Τὸν δρόμο τοῦ Δαλμάτιουὁ ὁποῖος τελείωσε τὴν ζωὴ του ἐν εἰρήνῃ,ἀκολούθησε ὁ γιός του Φαῦστοςἀναδεικνύοντας ἑαυτὸνἄξιο διάδοχοτοῦ πατέρα του.
Ὅσον ἀφορὰ στὸν Ὅσιο Ἰσαάκιοἔμεινε ξακουστὸς γιὰ τὴν στάσητὴνὁποία ὑπέδειξε ἀπέναντι στὸν αἱρετικὸ αὐτοκράτορα Οὔληὅταναὐτὸς κατὰ τὴν ἐκστρατεία του ἐνάντια στοὺς Σκύθες συνάντησε τὸνὍσιοὉ Ἰσαάκιος πέθανε σὲ βαθειὰ γεράματα.


Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger