Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ

BITCOIN

ΥΓΕΙΑ

.

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ {ΒΙΝΤΕΟ}

Τα μεγάλα μυστικά της Σελήνης που γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες.

Πηγή: Αθέατη γνώση
24 Απριλίου 2015


Παρακολουθήστε το νέο βίντεο που επιμελήθηκε ο χρήστης του youtube MAVROFOREMENOSS

Δείτε το βίντεοatheatignosi

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 1ου ΑΙΩΝΑ Μ.Χ - ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ, ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΙΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΟΜΩΝ

Ο Ιουστίνος ο Μάρτυρας, γνωστός και ως Ιουστίνος ο Φιλόσοφος και Ιουστίνος Καισαρείας (πιθ. 100 - περ. 165 μ.Χ.) ήταν χριστιανός φιλόσοφος και απολογητής, ο οποίος μεταστράφηκε από τον παγανισμό. Τα έργα του αντιπροσωπεύουν τις αρχαιότερες σωζόμενες Χριστιανικές απολογίες αξιόλογου μεγέθους.

Επιμέλεια άρθρου: Dimitris Papadoudis
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
21 Απριλίου 2015

Γεννήθηκε στη Φλαβία Νεάπολη της Σαμάρειας (σημερινή Ναμπλούς) στις αρχές του 2ου αιώνα. Γιος ελληνόφωνων μη Ιουδαίων, έλαβε ευρεία φιλοσοφική μόρφωση από τις σχολές του στωικισμού, της περιπατικής, του πυθαγορισμού και του πλατωνισμού. Αργότερα ασπάστηκε ένθερμα τον Χριστιανισμό. Όταν πήγε στη Ρώμη, παρέδωσε στον τότε αυτοκράτορα Αντωνίνο Πίο απολογία της χριστιανικής του πίστης.

Ο Ιουστίνος προσέφερε σημαντικό απολογητικό και ποιμαντικό έργο μέσα στη χριστιανική εκκλησία. Η περί Λόγου χριστολογία του αποτελεί τα πρώτα βήματα προς την Τριαδική θεολογία που υπερβαίνει την απλή ομολογία των Γραφών.


Σύμφωνα με τις μεταγενέστερες Πράξεις Ιουστίνου, συνελήφθη για τη χριστιανική του πίστη και, αφού βασανίστηκε, αποκεφαλίστηκε περίπου το 165 μ.Χ. Θεωρείται και εορτάζεται ως άγιος από την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Λουθηρανική Εκκλησία.

Το αποκαλυπτικό χειρόγραφο που ανακάλυψε ο συνεργάτης της Αθέατης γνώσης Dimitris Papadight, ονομάζεται "Ιουστίνου Λόγος Παραινετικός πρός Έλληνας" και όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς υπάρχει σαφής αναφορά για την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά των νεφελίμ, την επαφή που έιχε με το Θεό για την εξολόθρευση των ανόμων, το σφράγισμα των πυλών με απίστευτες λεπτομέρειες απο τον άγιο, και την εντολή του Θεού που θα αποστείλει τον αρχιστράτηγο του τον πολέμαρχο του θεού για να τους αφανίσει.

Ακολουθεί απόσπασμα απο το χειρόγραφο του Αγίου Ιουστίνου:


Kαὶ ο Αλέξανδρος ο Μακεδών περιενόστησε τὴν γῆν καὶ κατήχθη ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐπονομαζομέ- νης ἡλίου χώρας, ἔνθα καὶ ἑώρακεν ἔθνη ἀκάθαρτα καὶ δυσειδῆ. ἅ εἰσι τῶν υἱῶν Ἰάφεθ ἀπόγονοι, ὧν τὴν ἀκαθαρσίαν θεασάμε- νος ἐμυσάχθη. ἤσθιον οὖν ἅπαντες αὐτῶν κανθαροειδῶς μυσαρά τε καὶ κίβδηλα , κύνας, μυίας, κάττας, ὄφεις, νεκρῶν σάρκας, ἀμβλώματα, ἐκ- τρώματα, ἔμβρυα οὔπω τελείως ἀπαρτισθέντα ἤ τινα τῆς διαπλάσεως ἀπο- σῴζοντα χαρακτῆρα, καὶ ταῦτα κτηνῶν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πᾶν εἶδος θηρί- ων ἀκαθάρτων. 


τοὺς δὲ νεκροὺς οὐκ ἔθαπτον,ἀλλ' οἱ πλείονες ἤσθιον αὐτούς. ταῦτα δὲ πάντα θεασάμενος ὁ Ἀλέξανδρος ὑπ' αὐτῶν ἐναγῶς καὶ μυσαρῶς γενόμενα, δεδοικὼς μήποτε ἀφίκοιντο ἐν τῇ ἁγίᾳ γῇ καὶ μιάνω- σιν αὐτὴν ἐκ τῶν μιαρῶν αὐτῶν ἐπιτηδευμάτων, ἐδεήθη τοῦ θεοῦ ἐκτενῶς καὶ προστάξας συνήγαγεν αὐτοὺς ἅπαντας καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ πάσας τὰς παρεμβολὰς αὐτῶν. 


καὶ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἑῴας γῆς κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν, ἕως οὗ εἰσήχθησαν ἐν τοῖς πέρασι τοῦ Βορρᾶ. καὶ οὐκ ἔστιν οὔτε εἴσοδος οὔτε ἔξοδος αὐτῶν ἀπὸ ἀνατολῶν μέχρι δυσμῶν, δι' ἧς τις πρὸς αὐτοὺς ἢ εἰσέλθῃ ἢ ἐξέλθῃ. αὖθις οὖν ἐλιπάρησε τὸν θεὸν ὁ Ἀλέξανδρος καὶ ὑπήκουσε αὐτοῦ τῆς δεήσεως καὶ προσέταξε κύριος ὁ θεὸς τοῖς δύο ὄρεσιν, οἷς ἐστι ἡ προσηγορία Μαζοὶ τοῦ Βορρᾶ, καὶ ἐπλησίασαν ἀλλήλοις ἄχρι πηχῶν δυο καί δεκα. καὶ κατεσκεύασε πύλας χαλκᾶς καὶ ἐπέχρισεν αὐτὰς ἀσυγκίτῃ, ἵνα εἰ καὶ βούλοιντο αὐτὰς ἀνοῖξαι ἐν σιδήρῳ, μὴ δύ- νανται, ἢ διαλῦσαι αὐτὰς ἐν πυρὶ μὴ ἰσχύσουσιν, ἀλλ' αὐτίκα τὸ πῦρ ὑπ' αὐτοῦ σβέννυται. 


τοιαύτη γὰρ ἡ φύσις τοῦ ἀσυγκίτου ἐστίν, ὅτι οὔ- τε σιδήρου ὑφίσταται τὴν κατάλυσιν, οὔτε πυρὸς τὴν διάλυσιν. πάσας γὰρ τὰς παρινοίας τῶν δαιμόνων καὶ ἐπινοίας ἑώλους τε καὶ κενὰς ἀπ- εργάζεται. ταῦτα τοίνυν τὰ ἐναγῆ τε καὶ κίβδηλα καὶ μυσαρώτα- τα ἔθνη πάσαις ταῖς ματαίαις κακοτεχνίαις κέχρηνται. 


καὶ ἐν τούτοις αὐτῶν τὴν ῥυπαρὰν καὶ ἀπάνθρωπον, μᾶλλον δὲ λέγειν μισόθεον,κατήργη- σε γοητείαν, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μήτε πυρὶ μήτε σιδήρῳ ἤ τινι ἑ- τέρᾳ ἐπινοίᾳ τὰς τοιαύτας ἀναμοχλεῦσαι πύλας καὶ ἀποδρᾶσαιἐν δὲ τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς κατὰ τὴν τοῦ Ἰεζεκιὴλ προφη- τείαν τὴν λέγουσαν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῆς συντελείας τοῦ κόσμου ἐξ- ελεύσεται Γὼγ καὶ Μαγὼγ εἰς τὴν γῆν , οἵ εἰσιν ἔθνη καὶ βασιλεῖς, οὓς καθεῖρξεν Ἀλέξανδρος ἐν τοῖς πέρασι της Δαδουέλ, Γὼγ καὶ Μαγὼγ καὶ Νοὺγ καὶ Ἀγὴγ καὶ Ἀχενὰζ καὶ Διφὰρ καὶ Φωπαροὶ καὶ Λίβοι καὶ Εὔνιοι καὶ Φαριζαῖοι καὶ Δεκλημοὶ καὶ Ζαρμάται καὶ Θεκλαῖ- οι καὶ Ζαρματιανοὶ καὶ Χαχόνιοι καὶ Ἀμαξάρθοι καὶ Ἀγρίβαρδοι καὶ ἀνθρωποφάγοι οἱ λεγόμενοι κυνοκέφαλοι καὶ Θαρβαῖοι καὶ Ἄλανες καὶ Φισολολονίκιοι καὶ Ἀρκναῖοι καὶ Ἀσαλτάριοι. οὗτοι οἱ εβδομήκοντα δύο βασιλεῖς καθεστήκασιν ἐμφρούριοι ἔνδον τῶν πυλῶν, ὧν Ἀλέξανδρος ἔπηξεν. 


τότε ἀνοιχθήσονται αἱ πύλαι τοῦ Βορρᾶ, καὶ ἐξελεύσονται αἱ δυνάμεις τῶν ἐ- θνῶν, αἳ ἦσαν καθειργμέναι ἔνδοθεν, καὶ σαλευθήσεται πᾶσα ἡ γῆ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. καὶ ἐκθροηθήσονται οἱ ἄνθρωποι, καὶ φύγωσι, καὶ κρύ- ψωσιν ἑαυτοὺς ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ τὰ σπήλαια καὶ ἐν τοῖς μνήμασι, καὶ θλι- βήσονται, καὶ νεκρωθήσονται φόβῳ, καὶ φθαρήσονται πολλοί, καὶ οὐκ ἔ- σται ὁ θάπτων τὰ σώματα αὐτῶν. τὰ γὰρ ἐξερχόμενα ἔθνη ἀπὸ τοῦ Βορρᾶ ἐσθίουσι σάρκας ἀνθρώπων καὶ πίνουσιν αἷμα θηρίων ὥσπερ ὕδωρ, καὶ ἐσθίουσι τὰ ἀκάθαρτα, καὶ ὄφεις καὶ σκορπίους, καὶ πάντα τὰ μυσαρὰ καὶ βδελυκτὰ θηρία, καὶ τὰ ἕρποντα ἐπὶ τῆς γῆς, τά τε κτηνώδη καὶ τὰ νεκρὰ σώματα καὶ τὰ ἐκτρώμα- τα τῶν γυναικῶν. 


καὶ σφάξουσιν νήπια καὶ παράσχωσι ταῖς μητράσιν αὐτῶν καὶ ἑψήσουσι τὰ κρέα αὐτῶν καὶ κατέδονται αὐτά. καὶ φθείρουσι τὴν γῆν καὶ μιάνωσιν αὐτὴν καὶ ἀφανίσουσιν αὐτήν, καὶ οὐδεὶς ἔσται ὁ δυνάμενος στῆναι ἐναντίον αὐτῶν. μετὰ οὖν ἑβδομάδα χρόνων, ἡνίκα καταλά- βωσι πόλιν Ἰόππην, ἀποστελεῖ κύριος ὁ θεὸς ἕνα τῶν ἀρχιστρατήγων αὐ- τοῦ, καὶ πατάξει αὐτοὺς ἐν μιᾷ καιροῦ ῥοπῇ.


atheatignosi

Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΕΣ ΤΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΣΟΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Μετά την είδηση που δημοσιεύσαμε στην Αθέατη γνώση την Μεγάλη Πέμπτη: Ο «ΦΑΝΕΡΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ» ΤΟΥ ΜΠΑΡΟΥΦΑΚΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ 21 ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ" ακολούθησε και "Μυστικός Δείπνος" του Βαρουφάκη με τον Σόρος σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή.


Επιμέλεια άρθρου: Vagedim
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
20 Απριλίου 2015Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει τη διαπραγματευτική τακτική της ελληνικής κυβέρνησης με τον γνωστό γκουρού Τζορτζ Σόρος και άλλους διακεκριμένους συνδαιτυμόνες. 

Το κλειστό τραπέζι έγινε στο Βερολίνο στο ξενοδοχείο Aldon και το βασικό που πήραν μαζί τους οι παρευρισκόμενοι ως συμπέρασμα είναι ότι η Αθήνα θα «μπλοφάρει» μέχρι τέλους, απειλώντας να μην πληρώσει κάποια από τις επόμενες δόσεις προς το ΔΝΤ. 

Ο κ. Βαρουφάκης είχε μιλήσει στο συνέδριο που οργάνωσε το think tank του κ. Σόρος, με το οποίο συνεργάζονται και όλοι οι βασικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης για τη διαπραγμάτευση, οι καθηγητές Τζόσεφ Στίγκλιτζ, Τζέιμς Γκαλμπρέιθ και Τζέφρι Σακς. 

Οι παλαιότεροι ενθυμούνται πως αυτή ήταν η ίδια άτυπη ομάδα που συμβούλευε τον κ. Γιώργο Παπανδρέου κατά την περίοδο της διαπραγμάτευσης πριν από το Μνημόνιο.Και καλά τα λαμόγια του Σύριζα τα γνωρίζουμε πολύ καλά τι ρόλο παίζουν με τον Σόρος, όμως ο Πανοκαμμένος, με την συμμετοχή του στην διαπλοκή της κυβέρνησης Σύριζα για μια Υπουργική καρέκλα που δεν του έδωσε το πρώην κόμμα του, αποφάσισε να στηρίξει το έκτρωμα της γιαλαντζί Αριστεράς;

Και τώρα ας δούμε τι δήλωσε πρίν από μερικές ημέρες ο Πανοκαμμένο σε ενα απόσπασμα από την ομιλία του στην Βουλή όπου αναφέρετε και στον "παγκόσμιο κερδοσκόπο" όπως τον αποκαλεί Τζόρτζ Σόρος. 

Δελτίο τύπου 04/04/2015 http://anexartitoiellines.gr/post.php?post_id=5717

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΝΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Θα αποδειχθεί εάν κάποιοι αποκόμισαν κέρδη από αυτή την πολιτική.


Ο πρώην πρωθυπουργός, τον Δεκέμβριο του 2009, με δημόσια δήλωσή του είπε ότι θα καταφέρουμε μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο χρέος χωρίς ξένη βοήθεια. Σε 14 ημέρες ο πρώην πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου, βρισκόταν σε μια δεξίωση στο σπίτι του κ. Στέλιου Ζαβού, εκπροσώπου και κουμπάρου του διεθνούς κερδοσκόπου, του κ. George Soros και φίλου του άλλου «πεφωτισμένου» μεγαλοκερδοσκόπου κ. John Paulson. Είναι σίγουρο ότι η Ελλάδα ξεκινάει πλέον την καταστροφική πορεία της ευρωζώνης. Λίγες μέρες μετά δημοσιεύεται στην εφημερίδα WallStreet Journal ότι ο ίδιος άνθρωπος οργάνωσε ένα μυστικό δείπνο για το πώς θα ελεγχθεί η ελληνική οικονομία και το ευρώ, με καλεσμένους τον GeorgeSoros, τον John Paulson, τον Nouriel Roubini και άλλους διεθνείς κερδοσκόπους. Η Ελλάδα γίνεται πλέον ο πυροκροτητής της Ευρώπης.


Επίσης, ακολουθεί ενα παλαιότερο βίντεο από ομιλία του Πανοκαμμένο με τίτλο: Ελλάς στα Σαγώνια του G.Soros 3.11.2011. Ο Πανοκαμμένο κατηγορεί τον Σόρος για τα cds και το Μνημόνιο και προειδοποιεί να μην καθυποτάξουμε την πατρίδα μας στα σαγόνια των Διεθνών τοκογλύφων και στους Ελληνες δοσίλογους οι οποίοι εβρισκόμενοι μπροστά στα φώτα των καμερών προσπαθούν να παίξουν το παιχνίδι κάποιων που θέλουν να υποδουλώσουν την Δημοκρατία τσην πατρίδα μας!

Δείτο το βίντεο από το 1:45 και μετά.atheatignosi

ΟΙ ΕΛΟΧΙΜ, Ο ΩΝ, Ο ΜΗ ΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΑΜΑΕΛ ΣΕ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ

Αποδεικτικά στοιχεία απο το χειρόγραφο του αγίου Ιουστίνου ανακάλυψε η Αθέατη γνώση και ο συνεργάτης του μπλόγκ Dimitris Papadight, που επιβεβαιώνουν τον Δημοσθένη Λιακόπουλο ότι η παλαιά διαθήκη είναι ενα σύνολο βιβλίων που άλλα έχουν οι χριστιανοί και άλλα οι εβραίοι, και τα κοινά βιβλία χριστιανών δεν λένε σε όλα τα σημεία τα ίδια, και φυσικά όλα αυτά, δεν έχουν καμια σχέση με την σωτηρία της ψυχής μας που έρχεται μόνο απο τα ευαγγέλια και το λόγο του Χριστού.

Επιμέλεια άρθρου: Dimitris Papadoudis
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
20 Απριλίου 2015

Παρά ταύτα, δεν απορούν αυτά τα αγράμματα βοοειδή που τον αποκαλούν αιρετικό και λαοπλάνο γιατί η επίσημη ορθόδοξη εκκλησία δεν έχει αναφερθεί ποτέ εναντίον του για να μας προστατεύσει

Οι Ελοχίμ, Ο ών, Ο Μή ών, και ο Σαμαέλ, είναι ονόματα που αναφέρει αυτός ο «αιρετικός» Αγιος ιουστίνος στο χειρόγραφο του.


Σας παραθέτω πρώτα το αρχαίο κείμενο και αμέσως μετά μια μετάφραση στην νεοελληνική.


ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ:

Οι πρότερον απατηθέντες , ότι ουχί τοις ούσιν , αλλά τοις μη ούσιν προσέχον . Επεί τοίνυν ο Θεός ηπίστατο τους πρός τοις ανθρώποις παλαιούς των προγόνων μεμνημένους απάτης,ων απατήσαι αυτοίς ο μισάνθρωπος δαίμων ο καλούμενος Σαμαέλ ός ηβουλήθη , φήσας πρός αυτούς ότι έσεσθε ως θεοίς , θεούς ονομάζων τους υπό τον Μη Όντα ευρισκομένους .


Διδάξει είπεν την διαφοράν του θεού του όντος και του μη όντος . Πεισθέντες τοίνυν τω ηπατικότη δαίμονι Σαμαέλ οι άνθρωποι , και θεού παρακούσαι τολμήσαντες,εξήλθον του παραδείσου , του ονόματων των πύρινων θεών μεμνημένοι,μηκέτι δε παρά Θεού μη είναι Θεούς εταίρους διδαχθέντες. Ου γαρ δίκαιον την πρώτην εντολήν διαφυλάξαντες οι άνθρωποι τότε εκβληθέντες τοίνυν του παραδείσου , και οιόμενοι δια την παρακοήν εκβλησθήσθαι μόνην , ου μεν ειδότες διότι και θεούς μη όντας επείσθησαν παρά του ψεύστου πατρός του διαβόλου.Οι πρώτοι που εξαπατήθηκαν, δεν πρόσεξαν την ουσία, αλλά την άνευ ουσία. 


Ο Θεός γνώριζε καλά τους παλαιούς των προγόνων που θυμόντουσαν την απάτη του μισάνθρωπου δαίμονα που λέγεται Σαμαέλ και τους έπεισε οτι είστε σαν θεοί. 


Θεούς ονόμαζαν αυτούς που βρίσκονται με τον Μη όν.


Είπε οτι θα τους διδάξει τη διαφορά του Ον και του μη όν. 


Αφου πίστεψαν τον δαιμόνιο Σαμαέλ οι άνθρωποι, και τόλμησαν να παρακούσουν τον Θεό, Βγήκαν από τον παράδεισο και ξέχασαν τα ονόματα των πύρινων θεών (ελοχίμ) γιατί αρνήθηκαν τον Θεό και επέλεξαν να διδαχθούν από τους άλλους θεούς (δαίμονες).


Δεν δικαιώθηκαν να διαφυλάξουν την πρώτη εντολή οι άνθρωποι και τότε βγήκαν απο τον παράδεισο προσδοκώντας, και επειδή παράκουσαν εξορίστηκαν μόνοι, και δεν γνώριζαν καλά τα πράγματα διότι απο τους θεούς του Μή ον πείστηκαν, του ψεύτη πατέρα του διαβόλου.


atheatignosiAndromeda5 

ΟΙ ΣΩΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ: ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ ... ΠΟΥΤΙΝΙΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΝΕ!!!

Πολλοί θα έχουν αναρωτηθεί ...  Μήπως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδίμηρος Πούτιν έχει κάνει πλαστική χειρουργική στο πρόσωπο, η ενέσεις μπότοξ;


Επιμέλεια άρθρου: Vagedim
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
20 Απριλίου 2015

Ο Πούτιν πρίν, και ο Πούτιν μετά το χειρουργείο. Ναί, αυτό ίσως είναι μια λογική απάντηση.

Μπορεί να έχουν διαφορετικούς τρόπους, το σχήμα του κρανίου, το σχήμα στο πηγούνι, διαφορετικές ποσότητες μαλακών ιστών και των χόνδρων στο πρόσωπο, διαφορετικό τριχωτό της κεφαλής και φρύδια, διαφορετικό χρώμα ματιών, διάφορες πτυχές, έχουν διαφορετικά χέρια, διαφορετικό ύψος και ένα διαφορετικό τόνο της φωνής!

Κι όμως είναι τόσο διαφορετικοί. Τρία διαφορετικά πρόσωπα; Αλλά στην ουσία μιλούν όλοι εξ ονόματος του Βλαντιμίρ Πούτιν. 

Γιατι όπως είναι γνωστό, στον Πούτιν Πουτινιές δεν περνάνε! 

Και αν νομίζετε κύριοι ότι μπορείτε να εξοντώσετε το Βλαδίμηρο είστε βαθιά νυχτωμένοι!

Ο πραγματικός Πουτιν δεν βγαίνει σχεδόν ποτέ εκτός Ρωσίας, αν το έκανε, τα παγκόσμια Νεοταξικά λαμόγια θα τον είχαν φάει λάχανο. Οι παγκόσμιοι ηγέτες σίγουρα γνωρίζουν ότι συναντούν τους κλώνους του Πούτιν, αλλά δεν έχουν και άλλη επιλογή.

Δείτε ορισμένες διαφόρες στις παρακάτω φωτογραφίες:


Ρίξτε μια ματιά στα μάγουλα - προεξέχουν και βυθίζονται. Σε αυτόν που προεξέχουν είναι ο αποκαλούμενος μαγουλάκιας Πούτιν.
Το ρύγχος του (μύτη και στόμα) - επίπεδη ή σαν κουνάβι, (δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της γραμμής που εκτείνεται από τη βάση της μύτης μέχρι το άνοιγμα του αυτιού και μια γραμμή από τη βάση της μύτης έως το πιο σημαντικό μέρος του μετώπου)
плоская2 плоская3
Τι έκανε στο πρόσωπό του εδώ; (τόσο πολλή διαφορά από την παιδική ηλικία του;)
 плоская1 плоская 4

хорек хорек1
Σφιχτά χείλια; Αλλά συγχρόνως και τρεις φορές μεγαλύτερα;
губы узкие губы банктиком
Πηγούνι μητερό αλλά και τετράγωνο;
подбородок
Εντελώς διαφορετικά αυτιά;
сравнение из видео

Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

ΡΑΝ: ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΙΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 1631

Περιέργα πράγματα φτιαγμένα με αστρονομική τέχνη σε πολλές εποχές κυρίως στην Βυζαντινή περίοδο αλλά και σχετικά με την ύπαρξη περίεργων όντων. 


Επιμέλεια άρθρου: Dimitris Papadoudis
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
19 Απριλίου 2015

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Δωρόθεου Μονεμβασίας που γράφτηκε το 1631:


1. Είχεν ο βασιλέας έναν καθρέφτην μέγαν και θαυμαστόν, τον οποίον τον έκαμε με αστρονομικήν τέχνην, και εκεί μέσα έβλεπες όλον τον Κόσμον, τους Βασιλείς, τους Αφέντας, τους Στρατηγούς, τα φουσάτα, τα άλογα, τα άρματα, τα Κάστρη, τας χώρας, και ό, τι ήθελες και επεθύμεις να ιδείς εις άλλον Κόσμον, υπήγενες και το έβλεπες εις τον καθρέφτην, καθώς να ήσουν και εις τον Κόσμον εκείνον να το έβλεπες. 

2. Έκαμε έναν πλάτανον μεγάλον ολόχρυσον και έκαμεν και πάσας γενεάς πουλί και έβαλεν τα απάνω. Έκαμε και δύο λεοντάρια και όρνεα και όργανα, και άλλα διάφορα έργα ολόχρυσα εις το σφυρί και το αμόνι φτιαγμένον το χρυσάφι. Και όταν ήθελεν δώσει ο άνεμος εσείετο ο πλάτανος και εσείοντο και τα πουλιά και ελάλει καθ ΄ένα την φωνή του.Ομοιώς έπαιζαν και τα όργανα με τον άνεμον και όλα τα έργα όπου είχε καμωμένα και ήταν υπερθαύμαστον έργο να το βλέπει τινάς, ή να το ακούει. Και τούτα ήταν ποιήματα του Λέοντος του Σοφού με τέχνην αστρονομικήν. 

3. Και αυτόν τον χρόνον εφάνη μια γυναίκα από την Κιλικίαν και ήτον μεγάλοι ωσάν εκείνοι οι παλαιοί Γίγαντες και ήτον υψηλότερην από τον υψηλότατον άνθρωπον όπου ευρίσκεται εις τον Κόσμον πήχην μιαν, και πλατειάν πολλά εις το κορμί. Και επερπάτειεν από κάστρο εις κάστρον και έπαιρνεν από κάθε εργαστήρι και μια φόλαν.Και έγινε σεισμός μέγας και η Κωνσταντινούπολις εις πολλά μέρη εχάλασενΤότε εφάνη αστήρ απάνω εις την Πόρταν την χάλκινην του παλατιού και εστάθη μέρας κς ΄. 

4Τω δε ιη ΄ χρόνω της αυτού βασιλείας, εφάνησαν εις τον Νείλον ποταμόν, εις το μέρος όπου ανατέλει ο ήλιος, δύο ζώα και είχαν ανθρώπου μορφήν, το ένα αρσενικόν και το άλλον θυληκόν.Και εστάθησαν θ ΄ ώραις έξω από τον ποταμόν έως ού τα είδε ο λαός όλος. Και εβγήκαν ως κροκόδειλοι και έφαγαν πολλούς ανθρώπους. 

5Οι Σαυρομάται είναι έθνος μικρόν και ελεεινόν και έκαμαν πόλεμον εις τους Ρωμαίους και ενικήθησαν οι Σαυρομάται νίκην μεγάλην και έστειλαν Αποκρισιάριους εις τους Ρωμαίους ζητούντες αγάπην. Και ιδών αυτούς ο Βασιλεύς ηρώτησεν αυτούς εάν όλοι οι Σαυρομάται είναι ούτως ταπεινοί και ελεεινοί εις τα κορμιά αυτών ωσάν αυτούς. Οι δε Σαυρομάται απεκρίθησαν ότι εμείς ήμεθεν οι καλλιώτεροι και μεγαλύτεροι εις θεωρίαν από τους άλλους όλους. Τότε ο Βασιλεύς έκραξε φωνή μεγάλη και είπεν. Εις κακήν τύχην των Ρωμαίων εβασίλευσεν Ουαλεντινιανός, εαν οι Σαυρομάται τοιούτοι μικροί και άτυχοι μάχονται τους ενδοξότατους Ρωμαίους. Τι κάμνει χρείαν να λέγομεν δια άλλους μεγάλους και ανδρείους Και εκτύπησε τας παλάμας αυτού μεγάλως και από την βίαν της φωνής του και του μεγάλου χτύπου των χειρών του ερράγη μια φλέβα και έδραμεν αίμα πολύ και απέθανεν εις ένα Καστέλλι (κάστρο)της Γαλλίας. 

6. Και ευρισκομένου τούτου (του Ιουλιανού) εις την Περσίαν, έπεμψε Δαίμονα εις την Δύσιν δια χρείαν αυτού, δια να του φέρει μαντάτα. Και εις την στράτα αυτού ήτον ένας αγιότατος Καλόγηρος και εκαθέζετο εκεί. Και ως είδε τον Δαίμοναν έκαμεν την προσευχήν του και δεν τον άφησε να περάσει και γύρισε χωρίς απόκρισιν εις τον Ιουλιανόν. Και ηρώτησεν αυτόν δια τι άργησεν τόσον και απόκρισιν δεν του ήφερεν Ο δε Δαίμων λέγει πρός αυτόν, η αιτία όπου άργησα και έργο δεν έκαμα να φέρω απόκρισιν, ότι ωσάν απέργουν να υπάγω,εστάθη Μοναχός τις ονόματι Πόπλιος και με προσευχή πέντε νυχθήμερα εις τον Θεόν δεν με άφηκε να περάσω και να κάμω το θέλημά σου.

7. Και άλλους πολλούς ανθρώπους εφόνευσε ο Ιουλιανός εις το όνομα του Ποσειδώνος και των άλλων Δαιμόνων. (οι άνθρωποι παλιά θεωρούσαν τους νεφελίμ ως δαιμονικά όντα και έτσι τους ονόμαζαν όλους δαίμονες και το ον που ονομάζεται Δαίμονας στο κείμενο 6 είναι Νεφελίμ ουσιαστικά). 

8. Εγεννήθην δε και εις την Αντιόχειαν παιδί και είχεν εις την μέσην του μετώπου οφθαλμόν ένα. Είχε δε χείρας τέσσερας και πόδας τέσσερας. 

9. Έλληνες,Γίγαντες, Σαυρομάται, Μονοκέρατοι,Παφλαγόνες, Πέρσαι, Τάταροι, Κυνοκέφαλοι,Πίθηκοι, Αιθίοπες, Αιγύπτιοι (μερικά από τα γένη που ζούσαν τότε στον κόσμο. 

10. Εν των Καπιτώλιω της Ρώμης είχε κάτω τριακόσια εξήντα πέντε, και κάτω του σκαλουνιού ήτον ένας μέγας Δράκων του οποίου οι ειδωλολάτρες έκαμαν θυσίες. Και εαν είχε τύχη να πέσει εκεί τινάς τον έτρωγε. Και ο Άγιος Σιλβέστρος εκατέβη εκεί και ήυρε μικρότερον κατοικητήριον και είχε πόρτας χαλκάς και ειπόντος το όνομα του Χριστού εσφράγισε τις πόρτας και ο Δράκων εκλείσθη εις εκείνον τον τόπον. 

11.Έκανε ο Λέων ο Σοφός και μιαν μαρμαρένιαν χελώναν άλλοι λέγουν δύο και εφιλοκαλούσαν πάσαν ύλη που έβρισκαν και έτρωγαν την. Και ωσάν ήθελαν γεμίση έτρεχαν και τα ξερνούσαν εις την θάλασσαν και καμιάν απαστριάν δεν άφηναν εις την Πόλιν. 

12. Τη αυτή ημέρα εγεννήθη και ένα σκυλί με ποδάρια έξι και κεφάλι λεονταριού και έγινεν μεγάλο πολλά. 

13. Από τον παλαιό συναξαριστή με τίτλο Νέος Παράδεισος.Περιπάτων ών κατά την οδόν ο Άγιος Αντώνιος είδεν ένα ζώον όπου το κράζουν οι παλαιοί Ιπποκένταυρον και από την μέση και πάνω ήτον άνθρωπος και από την μέση και κάτω ήτον άλογον. Ο δε Αντώνιος μηδέ ταραχθείς εις τούτον το παράξενον θεαμα ηρώτησεν αυτόν. 

Είπε μοι που κατοικεί ο δούλος του Θεού Παύλος Ούτος έδειξε με την χείραν του την δεξιάν ερμηνεύοντας την οδόν με φωνή άναθρη. Περιπάτων πάλιν εις μιαν λαγκάδαν είδεν άλλο παρόμοιον θέαμα.Ηγούν ένα μικρό ανθρωπάριο ώσπερ πίθηκα και είχεν εις την κεφαλήν αυτού κέρατα και τα ποδάρια του ήσαν ωσάν της αίγας και τούτο κράζουν οι παλαιοί Σάτυρον. Και δειλιώντας πάλιν ο άγιος ρώτησε αυτόν, τίς ήτον Και είπεν,Σάτυρος ονομάζομαι και κατοικώ εις ταύτην την έρημο και είμι ένας από αυτούς που προσκυνούσιν ανόητα δια θεούς οι πεπλανημένοι ειδωλολάτρες.

atheatignosi

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Ο ΓΑΠ ΔΙΝΕΙ ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ 21 ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Βρήκε ο γυφτος την γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του!


Επιμέλεια άρθρου: Vagedim
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
16 Απριλίου 2015


Η συνάντηση του Γαπανδρέου με τον Τσιπραλέξη διήρκησε 2 ώρες και τα θέματα που απασχόλησαν τον πρώην και τον νύν πρωθυπουργό ήταν η Ατζέντα 21, οι σκληρές μεταρυθμίσεις που αργεί να υλοποιήσει η κυβέρνηση του Σύριζα και η βοήθεια που θα προσφέρει ο Γάπ ως μελλοντικός Πρόεδρος του Πασόκ μετά τις εκλογές που φαίνεται πως πλησιάζουν σε λίγους μήνες.

Η αλληλοσυμπάθεια που υπάρχει μεταξύ των δύο ηγετών και η κοινή πολιτική που ακολουθούν είναι κάτι δεδομένο και πιστεύω ότι δεν δέχεται αμφισβήτηση απο κανέναν. Ελα Αλέξη να αναβιώσουμε μαζί το πτώμα του Πασόκ, διώξε τα Αριστερά και Ακροδεξιά υποκείμενα που κάνουν ζημιά στο κόμμα σου κι εγω μαζί με το τσιράκι του Μπόμπολα (βλέπε Θεοδωράκη) θα σε βοηθήσουμε.

Μην νομίζετε ότι απέχει και πολύ αυτό που έγραψα από την πραγματικότητα. Πάνω κάτω αυτά θα είπαν μεταξύ τούς όταν έκλεισαν οι τηλεοπτικές κάμερες και άρχισε η συζήτηση τους.

Οφείλω επίσης να σας θυμίσω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου στηρίζει από την πρώτη στιγμή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενώ κατηγορεί για την κρίση αποκλειστικά την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου και τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Η δήλωση του Παπανδρέου μετά το τέλος της συνάντησης:

«Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον πρωθυπουργό για θέματα στην Ελλάδα, στην ΕΕ και διεθνώς. Οι θέσεις μου είναι γνωστές και επιβεβαιώνονται οι αλήθειες από όσα ζούμε. Πατριωτικός σκοπός ήταν και παραμένει να μείνει η Ελλάδα όρθια και να διατηρήσει μια σκληρή κατάκτηση, να μείνει στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Βέβαια θέλαμε και μια άλλη Ευρώπη με αλληλεγγύη, μια Ευρώπη της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης. Για αυτή την Ευρώπη παλεύουμε. Είμαστε μέσα σε μια συντηρητική Ευρώπη και μέσα σε αυτό πρέπει να κινηθούμε. Πρέπει να γίνουν οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που ξεκινήσαμε το 2009 και έμειναν στη μέση. Για να διαμορφώσουμε ένα κράτος δικαίου που θα μας επιτρέψει να σταθούμε στα πόδια μας.Εμείς για αυτόν το στόχο θα παλέψουμε και θα βοηθήσουμε».

Η πράσινη ανάπτυξη που ανέφερε ο Παπανδρέου είναι κοινός στόχος και του Τσίπρα. Ας θυμηθούμε τι είχαμε δημοσιεύσει στην Αθέατη γνώση στις 13 Μαρτίου του 2015 από δηλώσεις του πρωθυπουργού στον ΟΟΣΑ.

Τι υπέγραψε ο Τσίπρας

12/03/2015 - Ο ΟΟΣΑ και η Ελλάδα συμφώνησαν σήμερα να συνεργαστούν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ Angel Gurría και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υπέγραψαν ένα κοινό έγγραφο για την ενίσχυση της συνεργασίας, μετά από συνομιλίες στο Παρίσι μεταξύ των εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ και τους Έλληνες υπουργούς σχετικά με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Τώρα ας δούμε πως ο Τσίπρας συμπεριέλαβε την Ατζέντα 21 στις μεταρυθμίσεις του, αναφέροντας την ως "Πράσινη Ανάπτυξη". Μια λέξη που είχαμε να ακούσουμε πολύ καιρό από τότε που την προωθούσε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου.

Μεταρυθμίσεις Τσίπρα

Αλέξης Τσίπρας - Ο.Ο.Σ.Α:  «Πρέπει να προχωρήσουμε με το Συμβόλαιο Ανάκαμψης και Ανάπτυξης, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι, αν επιτύχουμε τη βιωσιμότητα του χρέους και ένα κατάλληλο δημοσιονομικό χώρο, θα έχουμε ένα μοντέλο που θα είναι οικονομικά βιώσιμο και θα απαντά σε δημοκρατικές, κοινωνικές και οικολογικές προσδοκίες».

Ενοποίηση του ΤΑΙΠΕΔ με διάφορους φορείς διαχείρισης των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων που σήμερα είναι διασκορπισμένοι σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα με σκοπό την ανάπτυξη των κρατικών περιουσιακών στοιχείων και την αύξηση της αξίας τους μέσω μικροοικονομικών μεταρρυθμίσεων και μεταρρυθμίσεων σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας.

Πράσινη Ανάπτυξη: 
Σύμφωνα με τις προτεραιότητες που εξήγγειλε η νέα Επίτροπος της ΕΕ για το περιβάλλον, θα θέλαμε να γίνει η Ελλάδα ένας ηγέτης στις στρατηγικές του πράσινου μετασχηματισμού

Μερικές από τις μείζονες αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μέσω της εισαγωγής των κατανεμημένων συστημάτων (στον τομέα της ενέργειας ή των αποβλήτων, για παράδειγμα), αλλά αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς όπως οι κατασκευές και ο βιομηχανικός σχεδιασμός.

Αγωνιζόμαστε για να αλλάξουμε το παρόν, διατηρώντας σταθερά το βλέμμα μας στραμμένο σε ένα μέλλον με οικονομικά και οικολογικά βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική δικαιοσύνη και πλήρη απασχόληση.

Τώρα διαβάστε τι είχε δηλώσει ο ΓΑΠ το 2009 στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ούτως ώστε να συνδυαστεί η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, πρότεινε ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. 

Σε συνεργασία με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας κ. Γκόρντον Μπράουν - με τον οποίο δείχνει να δημιουργεί έναν άτυπο ελληνοβρετανικό άξονα- και τον καγκελάριο της Αυστρίας κ. Βέρνερ Φάιμαν, ο έλληνας πρωθυπουργός εισηγήθηκε την επιβολή φόρου στις κινήσεις κεφαλαίων (στα πρότυπα του γνωστού φόρου Τόμπιν), την έκδοση «πράσινων ομολόγων» από διεθνείς πιστωτικούς οργανισμούς και την επιβολή φόρου διοξειδίου του άνθρακα («πράσινο φόρο»), με στόχο τη χρηματοδότηση της στροφής των οικονομιών σε νέα μοντέλα ανάπτυξης. 

ΕΙΠΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ????

atheatignosi
 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger