Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

15 ΙΟΥΝΙΟΥ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΜΩΣὉ Προφήτης Ἀμὼς καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη Θεκουὲ τῆς Ἰουδαίας, ἡ ὁποία ἔκειτο νοτιοανατολικὰ τῆς Βηθλεέμ, καὶ ἤκμασε στὴν ἱερὴ πόλη Βαιθήλ, κοντὰ στὴ Σαμάρεια, κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰσραὴλ Ἱεροβοὰμ Β’ (784 – 746 π.Χ.). Ἦταν βοσκὸς καὶ καλλιεργητὴς συκομορέων καὶ ἀπὸ τὴν ἐργασία αὐτὴ ἐκλήθηκε ἀπ’ εὐθείας ὑπὸ τοῦ Θεοῦ στὸ προφητικὸ ἀξίωμα, ὡς ὁ ἴδιος ἀναφέρει στὸ ὁμώνυμο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: «Οὐκ ἤμην προφήτης ἐγὼ οὐδὲ υἱὸς προφήτου, ἀλλ’ ἢ αἰπόλος  ἤμην καὶ κνίζων συκάμινα· καὶ ἀνέλαβέ με Κύριος ἐκ τῶν προβάτων καὶ εἶπε Κύριος πρός με· βάδιζε προφήτευσον ἐπὶ τὸν λαόν μου Ἰσραήλ». Ἀναδείχθηκε ἔτσι ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους ἐλάσσονες Προφῆτες.
Ἐστηλίτευσε τὴν ἠθικὴ καὶ θρησκευτικὴ κατάπτωση τοῦ Ἰσραήλ, ἐκαλοῦσε τὸ λαὸ αὐτοῦ σὲ μετάνοια καὶ προφήτευσε τὴν ἐπικειμένη κρίση καὶ αἰχμαλωσία αὐτοῦ. Ἂν καὶ ἐστερεῖτο μορφώσεως, διακρινόταν γιὰ τὴν πρωτοτυπία, τὴ φυσικότητα, τὴ δύναμη καὶ εὐρυθμία τοῦ λόγου, τὸ πλῆθος τῶν εἰκόνων καὶ τὸ ποιοτικὸ κάλλος τοῦ ἔργου του. Ἕνεκα τοῦ σφοδροῦ ἐλέγχου καὶ τῶν ζοφερῶν λόγων του περὶ τῆς τύχης τοῦ Ἰσραήλ, ἐξήγειρε ἐναντίον του τὴν ἱερατικὴ τάξη, ὥστε ὁ ἀρχιερεὺς τῆς Βαιθὴλ Ἀμασίας ἐζήτησε ἀπὸ τὸ βασιλέα Ἱεροβοὰμ τὴν ἀποπομπὴ τοῦ Ἀμὼς στὸ βασίλειο τοῦ Ἰούδα διαβάλλοντάς τον ὡς δημεγέρτη καὶ ταραχοποιό. Σὲ ἀπάντηση τῆς πράξεως αὐτῆς τοῦ Ἀμασίου, ὁ Ἀμὼς προανήγγειλε τὸν ὄλεθρο τῆς οἰκογένειας αὐτοῦ. Τότε, λέγεται ἐκ μεταγενεστέρας παραδόσεως, ὅτι ὁ ἐξαγριωθεὶς υἱὸς τοῦ Ἀμασίου Ὀζίας ἐκτύπησε διὰ ροπάλου τὸν Προφήτη Ἀμὼς καὶ τὸν ἄφησε ἡμιθανή. Μεταφερθεὶς δὲ αὐτὸς στὴ γενέτειρά του Θεκουέ, μετὰ δύο ἡμέρες ἀπέθανε.


Τίμουνται επίσης οι Αγιοι:

Ἱερώνυμος ,  Αὐγουστίνος Ἐπίσκοπος Ἱππῶνος ,  Ἀχαϊκός, Στεφανᾶς καὶ Φουρτουνάτος οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα ,  Ἡσύχιος ὁ Μάρτυρας ,  Βίτος, Μόδεστος καὶ Κρησκεντία οἱ Μάρτυρες ,  Δουλᾶς ὁ Μάρτυρας ,  Γραῦς ἡ Μάρτυς,  Νερσῆς ὁ Μάρτυρας ,  Ὀρτίσιος ,  Δουλᾶς ὁ ἐν Αἰγύπτῳ ἀσκήσας ,  Λεωνίς, Λιβύα καὶ Εὐτροπία οἱ Παρθενομάρτυρες ,  Ἰωσὴφ ὁ ἐν Βηθλεέμ ,  Ἀβραὰμ ὁ Θαυματουργός ὁ ἐν Γαλλίᾳ ,  Μελανὸς Ἐπίσκοπος Βιβιέρ ,  Τρίλλος Ἐπίσκοπος ἐν Οὐαλίᾳ ,  Λανδελίνος ὁ ἐν Γαλλίᾳ ,  Δομετιανὸς καὶ Ἀδελίνος Κωνσταντίνος Ἐπίσκοπος Μπεβαί Γαλλίας ,  Μιχαὴλ ὁ πρῶτος Μητροπολίτης Κιέβου καὶ πάσης Ρωσίας , Σάββας ὁ διὰ Χριστὸν Σαλός ὁ Βατοπαιδινός , Λάζαρος ὁ Μάρτυρας πρίγκιπας τῶν Σέρβων , Γρηγόριος καὶ Κασσιανὸς οἱ Ὁσιομάρτυρες καὶ Θαυματουργοί ,  Σπυρίδων Πατριάρχης Σερβίας , Ἐφραὶμ Πατριάρχης Σερβίας ,  Συμεὼν Ἀρχιεπίσκοπος Νόβγκοροντ καὶ Πσκώφ ,  Ἰωνᾶς Μητροπολίτης Μόσχας ,  Κύριλλος ὁ Θαυματουργός ,  Στέφανος τοῦ Ὀζέρο καὶ Κομὲλ Ρωσίας ,  τῶν Ἁγίων Σέρβων Νεομαρτύρων ,  Ὑπεραγίας Θεοτόκου πέραν ἐν τοῖς Μαρανικίου ἢ Μαρινακίου
 Ἑορτάζουν τὰ Ὀνόματα:
Αὐγουστίνος


synaxarion

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger