Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 1ου ΑΙΩΝΑ Μ.Χ - ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ, ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΙΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΟΜΩΝ

Ο Ιουστίνος ο Μάρτυρας, γνωστός και ως Ιουστίνος ο Φιλόσοφος και Ιουστίνος Καισαρείας (πιθ. 100 - περ. 165 μ.Χ.) ήταν χριστιανός φιλόσοφος και απολογητής, ο οποίος μεταστράφηκε από τον παγανισμό. Τα έργα του αντιπροσωπεύουν τις αρχαιότερες σωζόμενες Χριστιανικές απολογίες αξιόλογου μεγέθους.


Επιμέλεια άρθρου: Dimitris Papadoudis
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
27 Απριλίου 2017

Γεννήθηκε στη Φλαβία Νεάπολη της Σαμάρειας (σημερινή Ναμπλούς) στις αρχές του 2ου αιώνα. Γιος ελληνόφωνων μη Ιουδαίων, έλαβε ευρεία φιλοσοφική μόρφωση από τις σχολές του στωικισμού, της περιπατικής, του πυθαγορισμού και του πλατωνισμού. Αργότερα ασπάστηκε ένθερμα τον Χριστιανισμό. Όταν πήγε στη Ρώμη, παρέδωσε στον τότε αυτοκράτορα Αντωνίνο Πίο απολογία της χριστιανικής του πίστης.

Ο Ιουστίνος προσέφερε σημαντικό απολογητικό και ποιμαντικό έργο μέσα στη χριστιανική εκκλησία. Η περί Λόγου χριστολογία του αποτελεί τα πρώτα βήματα προς την Τριαδική θεολογία που υπερβαίνει την απλή ομολογία των Γραφών.Σύμφωνα με τις μεταγενέστερες Πράξεις Ιουστίνου, συνελήφθη για τη χριστιανική του πίστη και, αφού βασανίστηκε, αποκεφαλίστηκε περίπου το 165 μ.Χ. Θεωρείται και εορτάζεται ως άγιος από την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Λουθηρανική Εκκλησία.

Το αποκαλυπτικό χειρόγραφο που ανακάλυψε ο συνεργάτης της Αθέατης γνώσης Dimitris Papadight, ονομάζεται "Ιουστίνου Λόγος Παραινετικός πρός Έλληνας" και όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς υπάρχει σαφής αναφορά για την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά των νεφελίμ, την επαφή που έιχε με το Θεό για την εξολόθρευση των ανόμων, το σφράγισμα των πυλών με απίστευτες λεπτομέρειες απο τον άγιο, και την εντολή του Θεού που θα αποστείλει τον αρχιστράτηγο του τον πολέμαρχο του θεού για να τους αφανίσει.

Ακολουθεί απόσπασμα απο το χειρόγραφο του Αγίου Ιουστίνου:


Kαὶ ο Αλέξανδρος ο Μακεδών περιενόστησε τὴν γῆν καὶ κατήχθη ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐπονομαζομέ- νης ἡλίου χώρας, ἔνθα καὶ ἑώρακεν ἔθνη ἀκάθαρτα καὶ δυσειδῆ. ἅ εἰσι τῶν υἱῶν Ἰάφεθ ἀπόγονοι, ὧν τὴν ἀκαθαρσίαν θεασάμε- νος ἐμυσάχθη. ἤσθιον οὖν ἅπαντες αὐτῶν κανθαροειδῶς μυσαρά τε καὶ κίβδηλα , κύνας, μυίας, κάττας, ὄφεις, νεκρῶν σάρκας, ἀμβλώματα, ἐκ- τρώματα, ἔμβρυα οὔπω τελείως ἀπαρτισθέντα ἤ τινα τῆς διαπλάσεως ἀπο- σῴζοντα χαρακτῆρα, καὶ ταῦτα κτηνῶν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πᾶν εἶδος θηρί- ων ἀκαθάρτων. 


τοὺς δὲ νεκροὺς οὐκ ἔθαπτον,ἀλλ' οἱ πλείονες ἤσθιον αὐτούς. ταῦτα δὲ πάντα θεασάμενος ὁ Ἀλέξανδρος ὑπ' αὐτῶν ἐναγῶς καὶ μυσαρῶς γενόμενα, δεδοικὼς μήποτε ἀφίκοιντο ἐν τῇ ἁγίᾳ γῇ καὶ μιάνω- σιν αὐτὴν ἐκ τῶν μιαρῶν αὐτῶν ἐπιτηδευμάτων, ἐδεήθη τοῦ θεοῦ ἐκτενῶς καὶ προστάξας συνήγαγεν αὐτοὺς ἅπαντας καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ πάσας τὰς παρεμβολὰς αὐτῶν. 


καὶ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἑῴας γῆς κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν, ἕως οὗ εἰσήχθησαν ἐν τοῖς πέρασι τοῦ Βορρᾶ. καὶ οὐκ ἔστιν οὔτε εἴσοδος οὔτε ἔξοδος αὐτῶν ἀπὸ ἀνατολῶν μέχρι δυσμῶν, δι' ἧς τις πρὸς αὐτοὺς ἢ εἰσέλθῃ ἢ ἐξέλθῃ. αὖθις οὖν ἐλιπάρησε τὸν θεὸν ὁ Ἀλέξανδρος καὶ ὑπήκουσε αὐτοῦ τῆς δεήσεως καὶ προσέταξε κύριος ὁ θεὸς τοῖς δύο ὄρεσιν, οἷς ἐστι ἡ προσηγορία Μαζοὶ τοῦ Βορρᾶ, καὶ ἐπλησίασαν ἀλλήλοις ἄχρι πηχῶν δυο καί δεκα. καὶ κατεσκεύασε πύλας χαλκᾶς καὶ ἐπέχρισεν αὐτὰς ἀσυγκίτῃ, ἵνα εἰ καὶ βούλοιντο αὐτὰς ἀνοῖξαι ἐν σιδήρῳ, μὴ δύ- νανται, ἢ διαλῦσαι αὐτὰς ἐν πυρὶ μὴ ἰσχύσουσιν, ἀλλ' αὐτίκα τὸ πῦρ ὑπ' αὐτοῦ σβέννυται. 


τοιαύτη γὰρ ἡ φύσις τοῦ ἀσυγκίτου ἐστίν, ὅτι οὔ- τε σιδήρου ὑφίσταται τὴν κατάλυσιν, οὔτε πυρὸς τὴν διάλυσιν. πάσας γὰρ τὰς παρινοίας τῶν δαιμόνων καὶ ἐπινοίας ἑώλους τε καὶ κενὰς ἀπ- εργάζεται. ταῦτα τοίνυν τὰ ἐναγῆ τε καὶ κίβδηλα καὶ μυσαρώτα- τα ἔθνη πάσαις ταῖς ματαίαις κακοτεχνίαις κέχρηνται. 


καὶ ἐν τούτοις αὐτῶν τὴν ῥυπαρὰν καὶ ἀπάνθρωπον, μᾶλλον δὲ λέγειν μισόθεον,κατήργη- σε γοητείαν, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μήτε πυρὶ μήτε σιδήρῳ ἤ τινι ἑ- τέρᾳ ἐπινοίᾳ τὰς τοιαύτας ἀναμοχλεῦσαι πύλας καὶ ἀποδρᾶσαιἐν δὲ τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς κατὰ τὴν τοῦ Ἰεζεκιὴλ προφη- τείαν τὴν λέγουσαν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῆς συντελείας τοῦ κόσμου ἐξ- ελεύσεται Γὼγ καὶ Μαγὼγ εἰς τὴν γῆν , οἵ εἰσιν ἔθνη καὶ βασιλεῖς, οὓς καθεῖρξεν Ἀλέξανδρος ἐν τοῖς πέρασι της Δαδουέλ, Γὼγ καὶ Μαγὼγ καὶ Νοὺγ καὶ Ἀγὴγ καὶ Ἀχενὰζ καὶ Διφὰρ καὶ Φωπαροὶ καὶ Λίβοι καὶ Εὔνιοι καὶ Φαριζαῖοι καὶ Δεκλημοὶ καὶ Ζαρμάται καὶ Θεκλαῖ- οι καὶ Ζαρματιανοὶ καὶ Χαχόνιοι καὶ Ἀμαξάρθοι καὶ Ἀγρίβαρδοι καὶ ἀνθρωποφάγοι οἱ λεγόμενοι κυνοκέφαλοι καὶ Θαρβαῖοι καὶ Ἄλανες καὶ Φισολολονίκιοι καὶ Ἀρκναῖοι καὶ Ἀσαλτάριοι. οὗτοι οἱ εβδομήκοντα δύο βασιλεῖς καθεστήκασιν ἐμφρούριοι ἔνδον τῶν πυλῶν, ὧν Ἀλέξανδρος ἔπηξεν. 


τότε ἀνοιχθήσονται αἱ πύλαι τοῦ Βορρᾶ, καὶ ἐξελεύσονται αἱ δυνάμεις τῶν ἐ- θνῶν, αἳ ἦσαν καθειργμέναι ἔνδοθεν, καὶ σαλευθήσεται πᾶσα ἡ γῆ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. καὶ ἐκθροηθήσονται οἱ ἄνθρωποι, καὶ φύγωσι, καὶ κρύ- ψωσιν ἑαυτοὺς ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ τὰ σπήλαια καὶ ἐν τοῖς μνήμασι, καὶ θλι- βήσονται, καὶ νεκρωθήσονται φόβῳ, καὶ φθαρήσονται πολλοί, καὶ οὐκ ἔ- σται ὁ θάπτων τὰ σώματα αὐτῶν. τὰ γὰρ ἐξερχόμενα ἔθνη ἀπὸ τοῦ Βορρᾶ ἐσθίουσι σάρκας ἀνθρώπων καὶ πίνουσιν αἷμα θηρίων ὥσπερ ὕδωρ, καὶ ἐσθίουσι τὰ ἀκάθαρτα, καὶ ὄφεις καὶ σκορπίους, καὶ πάντα τὰ μυσαρὰ καὶ βδελυκτὰ θηρία, καὶ τὰ ἕρποντα ἐπὶ τῆς γῆς, τά τε κτηνώδη καὶ τὰ νεκρὰ σώματα καὶ τὰ ἐκτρώμα- τα τῶν γυναικῶν. 


καὶ σφάξουσιν νήπια καὶ παράσχωσι ταῖς μητράσιν αὐτῶν καὶ ἑψήσουσι τὰ κρέα αὐτῶν καὶ κατέδονται αὐτά. καὶ φθείρουσι τὴν γῆν καὶ μιάνωσιν αὐτὴν καὶ ἀφανίσουσιν αὐτήν, καὶ οὐδεὶς ἔσται ὁ δυνάμενος στῆναι ἐναντίον αὐτῶν. μετὰ οὖν ἑβδομάδα χρόνων, ἡνίκα καταλά- βωσι πόλιν Ἰόππην, ἀποστελεῖ κύριος ὁ θεὸς ἕνα τῶν ἀρχιστρατήγων αὐ- τοῦ, καὶ πατάξει αὐτοὺς ἐν μιᾷ καιροῦ ῥοπῇ.


atheatignosi

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger